ติดต่อเรา

ดำเนินการโดย : คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานอนุญาต
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 4143 และ 0 2202 4025 และโทรสาร 0 2354 3114
อีเมล : public@diw.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://php.diw.go.th/TMP