คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ

ประวัติคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ
รายชื่อคณะกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

 

นางศรีจันทร์ อุทโยภาส   ประธานกรรมการ

อาชีพปัจจุบัน

- ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

- วิทยากรด้านประเมินความเสี่ยง

- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัย)

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

 

นายปรีชา รุ่งรัตน์   กรรมการ

อาชีพปัจจุบัน

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดการความขัดแย้ง

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

- ที่ปรึกษากรมโรงงานอุตสากรรม

- ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

 

นางสาวพิณลัพธพร นาคสมบูรณ์  กรรมการ

อาชีพปัจจุบัน

- นักวิชาการด้านจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

- เจ้าของกิจการ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสันติวัน

- คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ปฎิรูปการศึกษาของประเทศไทย

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศบ. เอกภูมิศาสตร์

- ปริญญาโท MS in Curriculum Planning and Psychology University of Southem California, Los Angles, CA, USA

- ปริญญาเอก Ph.D. in Policy and Administration University of Southem California, Los Angles, CA, USA

 

นางนันทวัน ยันตะดิลก  กรรมการ

อาชีพปัจจุบัน

- นักวิชาการอิสระ

- ที่ปรึกษาอิสระด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

- ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการสื่อสารสุขภาพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดี

- ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ

- AIDS Research Methodology, UCSF, USA (WHO Fellowship)

- Communication Strategy on AIDS, Wales University, UK (British Council Fellowship)

 

นายจิรชัย เชาวลิต  กรรมการ

อาชีพปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาอิสระด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความยั่งยืนท้องถิ่นไทย

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

- ผู้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนให้หน่วยงานต่างๆ
เช่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด เครื่อข่ายธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ฯลฯ

- ผู้ดำเนินการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการต่างๆ ในการศึกษา EIA และ EHIA (ค.1, ค.2, ค.3 และ ง.)

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เหมืองแร่)

- ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ (การมีส่วนร่วม)

 

นายเดชา พิมพิสุทธิ์  เลขานุการ

อาชีพปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

- ผู้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนให้หน่วยงานต่างๆ
เช่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด เครื่อข่ายธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ฯลฯ

- ผู้ดำเนินการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการต่างๆ ในการศึกษา EIA และ EHIA (ค.1, ค.2, ค.3 และ ง.)

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

- ปริญญาโท สาขา Msc. (Environmental Engineering)

- ปริญญาเอก สาขา Environmental Management

 

นายวิทยา แดงทำดี  ผู้ช่วยเลขานุการ

ทำหน้าที่แทน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อาชีพปัจจุบัน

- วิศวกรปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

นายอำนาจ เถาเล็ก  ผู้ช่วยเลขานุการ

อาชีพปัจจุบัน

- นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความขัดแย้ง)