รายละเอียดโครงการ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 กำหนดให้มีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาตเป็นครั้งสุดท้าย สำหรับโครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการ

ในการนี้ ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสามารถลงทะเบียน ในระหว่าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 หรือลงทะเบียน ณ วันงาน

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

  • สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4143 และ 0 2202 4025 และโทรสาร 0 2354 3114
  • เว็บไซต์ : http://php.diw.go.th/TMP

วัตถุประสงค์

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับโครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุม

  1. คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2. หน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต
  3. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
  4. องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการท้องถิ่น
  5. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
  6. ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้แทนชุมชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ
  7. สื่อมวลชน
  8. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป