แสดงความคิดเห็น

ประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด

ขอเชิญท่านแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ได้ และถ้ามีการแสดงเอกสารอ้างอิงได้จะเกิดประโยชน์ต่อโครงการเป็นอย่างสูง โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง

  1. เว็บไซต์ http://php.diw.go.th/TMP
  2. โทรศัพท์ 0 2202 4143 และ 0 2202 4025 และโทรสาร 0 2354 3114
  3. อีเมล public@diw.mail.go.th
  4. จดหมาย /ไปรษณียบัตร ไปที่ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ( “แสดงความคิดเห็นต่อโครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด
  5. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม