Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerสำหรับผู้ดูเเลระบบ
User
Password

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


        ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมีหลักการคล้ายคลึงกับระบบการบริหารงานคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM) คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการจัดการผลของปัญหา ควบคู่ไปกับการจัดการสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมขององค์กรกระบวนการหลักของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ซึ่งรวมถึงมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001) มีพื้นฐานมาจาก ”Plan-Do-Check-Act” ซึ่งเป็นแนวความคิดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในที่นี้หมายถึงการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง...อ่านต่อ
**************************************
 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

อุตสาหกรรมสีเขียว

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
196631966319663196631966319663 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์ เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ  Pic ครั้งที่ 1 จ... อ่านต่อ...
   กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)  Pic กรมโรงงานอุตสาห... อ่านต่อ...
   พิธีมอบสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่1 และขั้น2  Pic จากการพิจารณา... อ่านต่อ...

กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2202-4141, 0-2202-3963 โทรสาร 0-2202-4170 เว็บไซต์: www.diw.go.th