ประกาศ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย เรื่องกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

กรณีศึกษาอุบัติเหตุ การเสียชีวิตของคนงานบริเวณบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ

การเกิดอุบัติเหตุผ้าใบคลุมบ่อเก็บก๊าซชีวภาพฉีกขาด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ณ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ถนนชลประทาน ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประกอบกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง และผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปลง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-9(2)-10/49รบ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 เวลา 22.00 น.

download

คู่มือจัดการความปลอดภัยโรงงานที่มีฝุ่นระเบิดได้

Deflagration

คู่มือจัดการความปลอดภัยโรงงานที่มีฝุ่นระเบิดได้

download

สรุปสาระสำคัญและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกาศเรื่อง รถฟอร์คลิฟ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2545

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง รถฟอร์คลิฟ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๕
download

คู่มือเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552

คู่มือการปฎิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552

cover-3-new ??????? 28 06 55   อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในบางครั้งยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ซึ่งบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำสื่อการสอนซึ่งประกอบไปด้วย คู่มือและสื่อการเรียนรู้แบบ Multimedia (VDO)

คู่มือการปฎิบัติงาน    ::                             Multimedia (VDO) ::

download

download


» Newer posts