เกี่ยวกับสำนัก

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ   :: 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และกำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขอนามัย การบริหารความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานของโรงงาน :: 2. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขอนามัย การบริหาร ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานของโรงงาน :: 3. ป้องกันและประสานการระงับภัยจากโรงงานและการประหยัดพลังงาน :: 4. ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือหน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอ ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องใช้ความชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน :: 5. ตรวจสอบรายงานความปลอดภัยของผู้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว :: 6. ติดต่อและประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยของโรงงานกับหน่วยงานหรือองค์การด้านความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติภัย รวมทั้งการกีดกันทางการค้าด้วยเหตุผลจากความเสี่ยงภัย :: 7. พิจารณาอนุญาต ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรหรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน :: 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

View page »

แผนงาน/ผลงาน

แผนงาน *แผนงานปีงบประมาณ 2558    :: ดาวน์โหลด ผลงาน * ผลงานปีงบประมาณ 2557    :: ดาวน์โหลด * ผลงานปีงบประมาณ 2556    :: ดาวน์โหลด

View page »

โครงสร้างองค์กร

View page »