คู่มือ

คู่มือทั่วไป
:: คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใช้ก๊าซชีวภาพ 01
:: คู่มือการจัดการพลังงาน
:: เกณฑ์ระบบการจัดการ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก   :: คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 

 

0203
:: คู่มือหม้อน้ำ 

 

:: คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาหม้อต้มใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

 

 

 

 

 

 

:: คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาหม้อน้ำ

 

 

 

 

 

 

:: คู่มือฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มฯ

 

 

 

 

 

 

 

:: คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม้อน้ำ

 

050607

 

04

คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาหม้อต้มใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

:: คู่มือการผลิต ที่รับผิดชอบต่อสังคม
:: การเขียนแบบแปลนโดยแสดงเป็นแผนภาพเส้นเดี่ยว
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน
::  คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ
:: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง
:: คู่มือการจัดการความปลอดภัยสารเคมี
:: หลักการและมาตราการ ป้องกันภัยจากคลอรีน
:: คู่มือการฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงาน
:: คู่มือการตรวจสอบติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่ที่มีไอระเหยของสารไวไฟ
:: คู่มือการชี้บ่ง อันตรายและการประเมินความเสี่ยง
:: การทำดัชนีการใช้พลังงานเพื่อการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

สารเคมี

สารเคมี   :: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง แอมโมเนีย :: ดาวน์โหลด :: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง ฟอร์มาดีไฮด์ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง กรดซัลฟิวริก :: ดาวน์โหลด :: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง ไวนิลอะซีเตตมอนอเมอร์ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง เอทิลินไดคลอไรด์ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง กรดอะคริลิค :: ดาวน์โหลด :: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง อะคริโลไนไตร์ล :: ดาวน์โหลด :: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง เอทิลอะคริเลต :: ดาวน์โหลด :: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง สไตรีนโมโนเมอร์ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง เมทิลเมทาคริเลต …

View page »

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

การป้องกันและระงับอัคคีภัย   :: คู่มือเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 :: ดาวน์โหลด :: VDO :: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตสี และทินเนอร์ ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตสี และทินเนอร์และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตสี และทินเนอร์ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขและจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป :: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตยางเรซิ่งสังเคราห์ และเส้นใยสังเคราะห์ ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของ โรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไข และจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป :: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตกระดาษ และภาชนะบรรจุจากกระดาษ เพลิงไหม้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่เกิดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในขณะเดียวกับที่เกิดปฏิกิริยานั้นจะมีความร้อนและแสงสว่างเกิดขึ้นด้วย ซึ่งหมายความว่าเพลิงไหม้จะเป็นกระบวนการทาง เคมีที่มีการสลายตัวอย่างรวดเร็วของเชื้อเพลิง และมีผลผลิตออกมาเป็นความร้อนและแสงสว่าง นิยามของปฏิกิริยาออกซิเดชั่น คือ ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดระหว่างสารใดๆ กับออกซิเจน และทำให้มี ความร้อนเกิดขึ้น และความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้นี้ จะเป็นแหล่งความร้อนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การลุกไหม้ของไฟดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง :: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน ผลิตพลาสติก และโฟม :: ดาวน์โหลด :: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน ทำเครื่องเรือน :: …

View page »

ชีวภาพ

ชีวภาพ   :: คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับโรงงานที่ใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรียืและชีวภาพ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับโรงงานที่ใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับโรงงานที่ใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม อุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์ :: ดาวน์โหลด

View page »

เครื่องจักรกล

เครื่องจักรกล   :: คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาหม้อต้มใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน :: ดาวน์โหลด :: คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาหม้อน้ำ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มฯ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม้อน้ำ :: ดาวน์โหลด

View page »

ไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน

ไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน   :: คู่มือการจัดการพลังงาน เกณฑ์ระบบการจัดการ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก :: ดาวน์โหลด :: คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน :: ดาวน์โหลด :: การเขียนแบบแปลนโดยแสดงเป็นแผนภาพเส้นเดี่ยว :: ดาวน์โหลด :: คู่มีออนุรักษ์พลังงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือการฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงาน การปรับแต่งหัวเผา :: ดาวน์โหลด :: คู่มือการฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก :: ดาวน์โหลด :: คู่มืออนุรักษ์พลังงาน อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง :: ดาวน์โหลด :: คู่มืออนุรักษ์พลังงานอุตสาหกรรมห้องเย็น :: ดาวน์โหลด :: คู่มือการตรวจสอบติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่ที่มีไอระเหยของสารไวไฟ :: ดาวน์โหลด :: การทำดัชนีการใช้พลังงานเพื่อการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด

View page »

ประเมินความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงโรงงาน 12 ประเภท   :: คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 48(6) ผลิตคาร์บอนดำ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือประเมินความเสี่ยง ผลิตสี 45(1) :: ดาวน์โหลด :: คู่มือโรงงานสกัดน้ำมันจากพืชฯ 7(1)(4) :: ดาวน์โหลด :: คู่มือโรงงานเคมีภัณฑ์ สารเคมีฯ 42(1)(2) :: ดาวน์โหลด :: คู่มือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 43(1)(2) :: ดาวน์โหลด :: คู่มือโรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ฯ 44   :: ดาวน์โหลด :: คู่มือโรงงานไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิดฯ 48(4) :: ดาวน์โหลด :: คู่มือโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 49 :: ดาวน์โหลด :: คู่มือโรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านหินฯ 50(4)  :: ดาวน์โหลด :: …

View page »

การระเบิดของฝุ่น

การระเบิดของฝุ่น   :: ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับโรงงานที่มีฝุ่นจากการเกษตรที่ระเบิดได้ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือ การจัดการความปลอดภัยโรงงานที่มีฝุ่นระเบิดได้ :: ดาวน์โหลด :: ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง :: ดาวน์โหลด

View page »

อื่น ๆ

อื่น ๆ   :: คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใช้ก๊าซชีวภาพ :: ดาวน์โหลด :: คู่มือการผลิต ที่รับผิดชอบต่อสังคม :: ดาวน์โหลด :: แนวทางการจัดการความปลอดภัยโรงงานผลิตดอกไม้เพลิง :: ดาวน์โหลด

View page »