↑ Return to กิจกรรม

ฝึกอบรม

โครงการการประเมินความเสี่ยงสารเคมี แนวโน้มการจัดการสารเคมีในระดับโลก

 

กำหนดการฝึ กอบรม เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสารเคมี แนวโนมการจัดการสารเคมีในระดับโลก
(ภายใต้โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสารเคมี)    :: ดาวน์โหลด
ระบบการประเมินความเสี่ยงสารเคมีตามระบบ Global Product Strategy (GPS) และ
การนำแนวทางปฏิบัติไปปรับใช้กับภาคอุตสาหกรรมเคมีในการประเมินความเสี่ยง    :: ดาวน์โหลด
ความสำคัญในการประเมินความเสียงสารเคมี    :: ดาวน์โหลด
โครงการแนวโน้มและทิศทางการดำเนินการของภาครัฐด้านการประเมินความเสี่ยงสารเคมีในอนาคต    :: ดาวน์โหลด
Basic Understanding on Chemical Risk Assessent :: ดาวน์โหลด