กิจกรรม

ฝึกอบรม

โครงการการประเมินความเสี่ยงสารเคมี แนวโน้มการจัดการสารเคมีในระดับโลก   กำหนดการฝึ กอบรม เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสารเคมี แนวโนมการจัดการสารเคมีในระดับโลก (ภายใต้โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสารเคมี)    :: ดาวน์โหลด ระบบการประเมินความเสี่ยงสารเคมีตามระบบ Global Product Strategy (GPS) และ การนำแนวทางปฏิบัติไปปรับใช้กับภาคอุตสาหกรรมเคมีในการประเมินความเสี่ยง    :: ดาวน์โหลด ความสำคัญในการประเมินความเสียงสารเคมี    :: ดาวน์โหลด โครงการแนวโน้มและทิศทางการดำเนินการของภาครัฐด้านการประเมินความเสี่ยงสารเคมีในอนาคต    :: ดาวน์โหลด Basic Understanding on Chemical Risk Assessent :: ดาวน์โหลด

View page »

KM

View page »

โครงการ

โครงการปี 2558 โครงการความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    :: ดาวน์โหลด โครงการเทียบระดับ (Benchmark) มาตรฐานนความปลอดภัยกับประเทศใน ASEAN (สิงคโปร์)ภายใต้ค่ำใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    :: ดาวน์โหลด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำในโรงงานสกัดน้ำมันปาลมและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน    :: ดาวน์โหลด โครงการปี 2557 บทสรุปผู้บริหาร โครงการประหยัดและจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร ปี2557    :: ดาวน์โหลด โครงการส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร ปี2557    :: ดาวน์โหลด

View page »