↑ Return to คู่มือ

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

:: คู่มือเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 :: ดาวน์โหลด :: VDO
::

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตสี และทินเนอร์

ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตสี และทินเนอร์และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตสี และทินเนอร์ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขและจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป

4color_and_tinner

::

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตยางเรซิ่งสังเคราห์ และเส้นใยสังเคราะห์

ภาคนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ และอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในกระบวนการผลิตของ โรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไข และจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมต่อไป

3Resin_synthesis

::

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตกระดาษ และภาชนะบรรจุจากกระดาษ

เพลิงไหม้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่เกิดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในขณะเดียวกับที่เกิดปฏิกิริยานั้นจะมีความร้อนและแสงสว่างเกิดขึ้นด้วย ซึ่งหมายความว่าเพลิงไหม้จะเป็นกระบวนการทาง เคมีที่มีการสลายตัวอย่างรวดเร็วของเชื้อเพลิง และมีผลผลิตออกมาเป็นความร้อนและแสงสว่าง

นิยามของปฏิกิริยาออกซิเดชั่น คือ ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดระหว่างสารใดๆ กับออกซิเจน และทำให้มี ความร้อนเกิดขึ้น และความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้นี้ จะเป็นแหล่งความร้อนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การลุกไหม้ของไฟดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

1production_paper

:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน ผลิตพลาสติก และโฟม :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน ทำเครื่องเรือน :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน แปรรูปไม้ :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน ผลิตเส้นใย ทอผ้า ย้อมผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน ผลิตแป้งจากพืช :: ดาวน์โหลด