»

คู่มือเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552

คู่มือการปฎิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552

cover-3-new ??????? 28 06 55   อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในบางครั้งยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ซึ่งบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำสื่อการสอนซึ่งประกอบไปด้วย คู่มือและสื่อการเรียนรู้แบบ Multimedia (VDO)

คู่มือการปฎิบัติงาน    ::                             Multimedia (VDO) ::

download

download