Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

เอกสารอันตรายของสารเคมีในสภาวะแวดล้อมการทำงาน

      นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมเรื่อง “อันตรายของสารเคมีในสภาวะแวดล้อมการทำงาน” เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง นพวงศ์ 1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME

      นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย เป็นประธานเปิดงาน การอบรมหลักสูตร “โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน

      นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย เป็นประธานเปิดงาน การอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน” โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สปภ. ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบตรวจสอบความปลอดภัยหม้อน้ำและหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน วันที่ 12 กันยายน 2557

คำสั่ง สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย ที่ 3/2557 เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนในสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย

Older posts «