เรื่อง : กรอ. ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


ชื่อ-สกุล   *
หมายเลขบัตรประชาชน   *
หน่วยงาน   *   
สังกัด   
ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท์   * เช่น 027127000 ไม่ต้องมี เครื่องหมาย " - " คั่น
E-mail  
ความคิดเห็น     เห็นด้วย
ความคิดเห็นเพิ่มเติมกลับหน้าหลัก