ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาตและการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ...       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  
               Download File 2  

ประกาศ ณ วันที่ 3/09/2562
     ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่..) พ.ศ...       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  
               Download File 2  

ประกาศ ณ วันที่ 3/09/2562
     ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่อนผันสำหรับการนำกลับเข้ามาหรือการส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ....       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  
               Download File 2  

ประกาศ ณ วันที่ 3/09/2562
     ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ศ. ....       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  
               Download File 2  

ประกาศ ณ วันที่ 2/09/2562