ประกอบร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจาพวกที่ 3 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ฉบับที่ 1       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 15/07/2562
     ประกอบร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง กรณีการได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18/1 ฉบับที่ 2       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 15/07/2562
     ประกอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเพิ่มจานวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ฉบับที่ 3       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 15/07/2562
     ประกอบร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแจ้งการเพิ่มจานวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องต้นกาลัง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดมลพิษ หรือมาตรการป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนราคาญ หรือพลังงานของเครื่องจักรเป็นอย่างอื่น หรือการเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือการก่อสร้างโรงงานอาคารเพิ่มขึ้น ตามมาตรา 19 ฉบับที่ 4       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 15/07/2562
     ประกอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เพิ่มประเภทหรือชนิด ของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมตามมาตรา 19/1 ฉบับที่ 5       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 15/07/2562
     ประกอบร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมตามมาตรา 19/1 ฉบับที่ 6       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 15/07/2562
     ประกอบร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 28 ฉบับที่ 7       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 15/07/2562
     ประกอบร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน กรณีประสงค์เปลี่ยนแปลงโรงงานจาพวกที่ 3 เป็นโรงงานจาพวกที่ 1 หรือโรงงานจาพวกที่ 2 ฉบับที่ 8       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 15/07/2562