ร่างประกาศ อก. เรือง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ.......    จำนวนผู้เข้า
   แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 24/12/2561
     การเปิดเผยการวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    จำนวนผู้เข้า
   แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  
               Download File 2  

ประกาศ ณ วันที่ 13/12/2561
     กรอ. ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     จำนวนผู้เข้า
   แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  
               Download File 2  

ประกาศ ณ วันที่ 10/07/2561