ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ..    จำนวนผู้เข้า    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 11/03/2562
     ขอปรับปรุงการควบคุมวัตถุอันตราย เฮกซะคลอโรเบนซีน    จำนวนผู้เข้า    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 11/03/2562
     ขอปรับปรุงการควบคุมวัตถุอันตราย กรดเมทอกซีอะซีติก เหตุ    จำนวนผู้เข้า    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 11/03/2562
     ขอควบคุมสาร Short-chain chlorinated paraffins เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพิ่มเติม    จำนวนผู้เข้า    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 11/03/2562
     ขอควบคุมสารเดคะโบรโมไดฟีนิล อีเทอร์ (Decabromodiphenyl ether) เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพิ่มเติม    จำนวนผู้เข้า    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 11/03/2562
     กรอ. ขอรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535    จำนวนผู้เข้า    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 6/03/2562
     ร่างประกาศ อก. เรือง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ.......    จำนวนผู้เข้า    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 24/12/2561