ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบทำความเย็นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... (สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 8 มี.ค. 2567)    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ 
                ดาวน์โหลดเอกสาร  

ประกาศ ณ วันที่ 23/02/2567
จำนวนผู้เยี่ยมชมเรื่องนี้ 13 คน
     ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (เกี่ยวกับเรื่องแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 5 มี.ค. 2567)    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ 
                ดาวน์โหลดเอกสาร  
                ดาวน์โหลดเอกสาร  

ประกาศ ณ วันที่ 21/02/2567
จำนวนผู้เยี่ยมชมเรื่องนี้ 5 คน
     ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน พ.ศ. .... (สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 29 ก.พ. 2567)    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ 
                ดาวน์โหลดเอกสาร  

ประกาศ ณ วันที่ 15/02/2567
จำนวนผู้เยี่ยมชมเรื่องนี้ 35 คน
     ร่าง ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน สำหรับการอนุญาตหรือการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง พ.ศ. .... (สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 26 ก.พ. 2567)    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ 
                ดาวน์โหลดเอกสาร  

ประกาศ ณ วันที่ 12/02/2567
จำนวนผู้เยี่ยมชมเรื่องนี้ 44 คน