ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ..       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 11/03/2562
     กรอ. ขอรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 6/03/2562
     ร่างประกาศ อก. เรือง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ.......       แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
               Download File  

ประกาศ ณ วันที่ 24/12/2561