1. ซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือและใบหน้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ  วันที่  5 ส.ค. 2563
  2. จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายกฎกระทรวงกำหนด ประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ.2563จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ  วันที่  5 ส.ค. 2563