1. จ้างการบำรุงรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ  วันที่  15 ตุลาคม 2562