1. ซื้อหมึกพิมพ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ  วันที่  29 กรกฎาคม 2563
  2. จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องบริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานขนาดเล็ก (SMEs) โดยวิธีคัดเลือก
    ประกาศ  วันที่  29 กรกฎาคม 2563
  3. ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ  วันที่  29 กรกฎาคม 2563