1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ ระบบประมวลผลข้อมูลและการแสดงผลในการเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือฯ 1 ระบบ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศ  วันที่  13 พฤษภาคม 2563