1. ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด จ.ราชบุรี จำนวน ๒ ชุด , จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด, จ.สงขลา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศ  วันที่  23 ม.ค. 2563