1. โครงการจัดทำระบบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ. (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม)
    ประกาศ  วันที่  22 มกราคม 2563
  2. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลฯ ของ กวภ.กรอ. จำนวน 17 ราย
    ประกาศ  วันที่  21 มกราคม 2563