นโยบายในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

:: ปี 2560
:: ประกาศ_ปรับปรุงแนวนโยบาย ส่วนที่5 ข้อ 2.5.6 :: ดาวน์โหลด
:: การบริหารสิทธิการเข้าถึงระบบ :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์ม login network :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์ม login เข้าสู่ระบบ Server Database :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบสารสนเทศ :: ดาวน์โหลด
:: ปี 2559
:: คู่มือความรู้เกี่ยวกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
:: ดาวน์โหลด
:: ปี 2554
:: ประกาศ กรอ. เรื่องนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ฉบับที่ 1 :: ดาวน์โหลด