เงื่อนไขการขอ Username และ Password

1. เป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่

ติดต่อ pr@diw.mail.go.th

เข้าสู่ระบบ