ที่ตั้งโรงงาน      
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีที โพลีเอทิลีน) PTT Global Chemical Public Co.Ltd.
8 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง ระยอง 21150
ข้อมูลการใช้หอเผาทิ้ง      
กำหนดหยุดเดินเครื่องจักรครั้งต่อไปวันที่ ยังไม่มีกำหนด    
จำนวนครั้งที่เคยเกิด Emergency Shutdown 0 ครั้ง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง      
จำนวนหอเผาทิ้งทั้งหมด 5 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) 3 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดิน (Ground Flare) 0 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดินแบบปิด (Enclosed Ground Flare) 2 ปล่อง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง    
1. F-4601
1. F-4602 LP Flare
1. F-4603 A/B EGF
1. F-4603 A/B EGF
1. V-9801