ที่ตั้งโรงงาน      
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด Siam Styrene Monomer Co., Ltd.
เลขที่ 4 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตา บลมาบตาพุด อา เภอเมือง จังหวัดระยอง
ข้อมูลการใช้หอเผาทิ้ง      
กำหนดหยุดเดินเครื่องจักรครั้งต่อไปวันที่ ยังไม่มีกำหนด    
จำนวนครั้งที่เคยเกิด Emergency Shutdown 0 ครั้ง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง      
จำนวนหอเผาทิ้งทั้งหมด 1 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) 1 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดิน (Ground Flare) 0 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดินแบบปิด (Enclosed Ground Flare) 0 ปล่อง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง    
1. AF-14