ที่ตั้งโรงงาน      
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน PTT Global Chemical Public Co.Ltd.
เลขที่ 8 ถ.ไอ-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
ข้อมูลการใช้หอเผาทิ้ง      
กำหนดหยุดเดินเครื่องจักรครั้งต่อไปวันที่ ยังไม่มีกำหนด    
จำนวนครั้งที่เคยเกิด Emergency Shutdown 0 ครั้ง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง      
จำนวนหอเผาทิ้งทั้งหมด 3 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) 3 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดิน (Ground Flare) 0 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดินแบบปิด (Enclosed Ground Flare) 0 ปล่อง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง    
1. A5802
1. A5803
1. A5804