ที่ตั้งโรงงาน      
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง PTT Global Chemical Public Co.Ltd.
เลขที่ 14 ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตใมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ข้อมูลการใช้หอเผาทิ้ง      
กำหนดหยุดเดินเครื่องจักรครั้งต่อไปวันที่ ยังไม่มีกำหนด    
จำนวนครั้งที่เคยเกิด Emergency Shutdown 0 ครั้ง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง      
จำนวนหอเผาทิ้งทั้งหมด 2 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) 2 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดิน (Ground Flare) 0 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดินแบบปิด (Enclosed Ground Flare) 0 ปล่อง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง    
1. F-801
1. F-4603