ลำดับที่ วันที่ Plan / Emergency ทะเบียนโรงงาน บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
1 2013-09-24 On plan น.42(1)-2/2542 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด10 หมู่2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21150 น.ส.มณฑิรา รัตนรัตน์ 038-911-712
2 2013-09-25 Emergency น.42(1) - 1/2551 - ญหอ. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด เลขที่ 8 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายชูศักดิ์ ศิลปศาสตร์ 038-974861
3 2013-10-01 On plan น.42(1)-6/2537 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บางกอกโพลีเอททีลีน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 4 ถ.ไอ-10 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ฐากูร วงษ์เกิด 038-976-947
4 2014-03-01 Emergency น.42(1)-28/2535-ญนพ. บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 2 ถนน ไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายจำลอง หวังดีกลาง 038-925-000 Ext 1238
5 2014-03-20 On plan น.42(1)-28/2535-ญนพ. บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 2 ถนน ไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายจำลอง หวังดีกลาง 038-925-000 Ext 1238
6 2014-03-20 Emergency น.42(1)-28/2535-ญนพ. บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 2 ถนน ไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายจำลอง หวังดีกลาง 038-925-000 Ext 1238
7 2014-03-24 On plan น.42(1)-28/2535-ญนพ. บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 2 ถนน ไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายจำลอง หวังดีกลาง 038-925-000 Ext 1238