กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390
ดูแผนที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในขนาดที่ใหญ่กว่า