ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการทำเทคโนโลยีสะอาด

วางแผนและจัดตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CT Planning & Organization)

              การวางแผนและจัดตั้งทีม CT นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหารโดยการกำหนดนโยบายและเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นแนวทางในการทำเทคโนโลยีสะอาด (CT) ขององค์กรนั้นๆ นอกจากนั้นผู้บริหารสูงสุดยังต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยการจัดตั้งทีม CT และในขั้นตอนนี้ อาจมีการพิจารณาถึงอุปสรรคซึ่งอาจมีผลต่อการดำเนินงาน และควรเตรียมการเพื่อการแก้ไขไว้ด้วย หน้าที่ของทีม CT ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จัดทำแผนภูมิการผลิตและแบ่งหน่วยการผลิตย่อย จัดทำสมดุลมวลของกระบวนการผลิตและหน่วยการผลิตที่สนใจ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นในการจัดทำสมดุลมวล นำเสนอทางเลือกด้าน CT ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติของทางเลือกด้าน CT ที่ได้รับเลือก และติดตามประเมินผล


ทำการประเมินเบื้องต้น (Pre Assessment)

              หลังจากที่ได้โครงสร้างและกรอบในการทำงานแล้ว คณะทำงานต้องทำการประเมินเบื้องต้นว่ามีบริเวณใดบ้างที่เกิดความสูญเสียและสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ และเลือกบริเวณที่จะทำการประเมินโดยละเอียดต่อไป การประเมินเบื้องต้นอาศัยหลักสามัญสำนึกเป็นส่วนใหญ่ และยังไม่ลงลึกในรายละเอียด ผลจากการประเมินนี้ จะใช้เป็นแนวทางกำหนดบริเวณหรือทรัพยากรที่จะศึกษาในการประเมินโดยละเอียดต่อไป


ทำการประเมินโดยละเอียด (Detail Assessment)

              เมื่อได้พื้นที่หรือบริเวณที่เกิดความสูญเสียสูง และต้องการจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว จึงเริ่มทำการประเมินโดยละเอียดเพื่อจัดทำสมดุลมวลและพลังงาน เข้า/ออก เพื่อทำให้ทราบถึงสาเหตุ
และแหล่งกำเนิดของของเสียหรือมลพิษ การสูญเสียพลังงาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดี จากนั้นจึงทำรายการและจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกเพื่อการปรับปรุงต่อไป


ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

              การศึกษาความเป็นไปได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับที่ต้องทำการศึกษาในแต่ละทางเลือก และความพร้อมของข้อมูล นอกจากนั้นสำหรับโครงการที่ต้องมีการลงทุนสูง
ต้องประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน และทำรายการของทางเลือกที่เป็นไปได้


ลงมือปฏิบัติ (Implementation)

              การลงมือปฏิบัติเพื่อให้ทางเลือกที่ได้เลือกไว้ประสบความสำเร็จ ต้องมีกาวางแผนการทำงานโดยละเอียด โดยในแผนงานควรประกอบด้วย เรื่องที่จะทำ บริเวณเป้าหมาย ขั้นตอน
การปฏิบัติ กำหนดระยะเวลาเสร็จสิ้น และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน


ติดตามประเมินผล (Evaluation)

              เมื่อการทำงานดำเนินไประยะหนึ่งควรมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่า การปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือถ้าหากมีปัญหาประการใด จะได้ทบทวนแก้ไขเพื่อมิให้
เป็นอุปสรรคในการทำงานต่อไป การติดตามประเมินผลยังเป็นการทำให้ CT ของบริษัทดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการทำเทคโนโลยีสะอาด

               ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
               ความมั่นคงในนโยบาย
               การจัดสรรงบประมาณ
               การได้รับการฝึกอบรมในทุกระดับ
               มีศรัทธาและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสะอาดอย่างแท้จริง
               สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
               การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ
               มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เข้าถึงได้ ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
               มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
               มีการทำเทคโนโลยีสะอาดอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา อุปสรรค ของการนำเทคโนโลยีสะอาดไปใช้

               ไม่เข้าใจแนวความคิดเทคโนโลยีสะอาด
               ไม่มีการเก็บข้อมูล
               การไม่มีส่วนร่วมของบุคคลากรในองค์กร
               ขาดเทคโนโลยี ความรู้ของบุคคลากร และเงินลงทุน
               ตัวอย่างความสำเร็จ CT ในเชิงรูปธรรมยังมีจำนวนน้อย
               การไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลความสำเร็จของ CT ในวงกว้าง
               บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน CT ยังมีน้อย