เอกสารเผยแพร่ E-Learning

การสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันเฉพาะที่ใช้สารตัวทำละลายในการสกัด

เคมีภัณฑ์ สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
ปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืช
การผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอลาสโตเมอร์พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่แก้ว
สี น้ำมันชักเงา เชลแล็ค แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด
การทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้ไฟ
การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์
การผลิตก๊าซ ซึ่งไม่ใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ
การบรรจุก๊าซ
การทำห้องเย็น
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด 
การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม