คำถามที่พบบ่อย

1. การนำ CT ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง

 • - ทราบวิธีการจัดการและป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด โดยใช้หลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)
  - เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดของเสีย
  - ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน ลดปัญหาร้องเรียน
  - ศักยภาพการผลิตของภาคโรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น
  - ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มศักยภาพในการส่งออก
  - เป็นพื้นฐานในการทำมาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9000 ISO 14000)

2. ปัจจัยความสำเร็จของการนำ CT ไปปฏิบัติใช้ในโรงงาน ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

 • - ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยการกำหนดนโยบายด้าน CT ที่ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ และการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน เช่น เงินรางวัล โบนัส ได้รับการยกย่องจากผู้บริหาร เป็นต้น
 • - การฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารด้าน CT แก่พนักงานในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • - การมีทีมงาน CT ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกต์กับการดำเนินงานของสถานประกอบการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. เราจะหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสะอาดได้จากที่ไหน

ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เช่น
 • - กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลิงค์ http://www.pcd.go.th/info_serv/water_tnec.html
 • - โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม ตามลิงค์ http://www.greenindustry.go.th/
 • - กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามลิงค์ http://www.ftiplastic.com/news_detail.asp?ntype=2&nid=101
 • - ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลิงค์ http://www.environnet.in.th/2014/?p=8145
เป็นต้น

4. เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จัดเป็นเทคโนโลยีสะอาด

เทคโนโลยีสะอาดเป็นกระบวนการลดมลพิษและของเสียในกระบวนการผลิตซึ่งสามารถสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ประกอบด้วย

 • • การจัดการที่ดีภายในโรงงานและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง คือ การบริหารกระบวนการผลิต วัตถุดิบและการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ
 • • การปรับปรุงเทคโนโลยี คือ การปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพหรือการการนำเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมาใช้
 • • การนำกลับมาใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ คือ การลดของเสียจากกระบวนการผลิตโดยการนำกลับมาใช้ประโชน์ให้ได้สูงที่สุดจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

5. จะสามารถทราบได้อย่างไรว่าเทคโนโลยีสะอาดได้เหมาะสมที่จะในการนำไปปฏิบัติใช้จริงในโรงงาน

โรงงานสามารถดำเนินการประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเลือกวิธีการทางสำหรับการลงมือปฏิบัติ โดยจะมีงานที่ต้องดำเนินงานประกอบด้วย

 • - การประเมินเบื้องต้น เพื่อดูว่าจะต้องศึกษารายละเอียดมากถึงระดับใด ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นการกำหนดขอบเขตงาน
 • - ประเมินทางเทคนิค สำหรับวิธีการที่มีการลงทุนปานกลางและลงทุนสูง โดยการศึกษาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และความปลอดภัย อันเกิดจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือวิธีการทำงาน
 • - การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ โดยประเมินหาระยะเวลาคืนทุนของแต่ละวิธีการ
 • - การประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยอิงกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ เป็นต้น

สุดท้ายจึงทำการเลือกวิธีการทาง CT ที่จะนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยที่ได้ประเมินมาข้างต้นที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานที่กำหนดนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติที่อาจแตกต่างกัน เช่น ผู้ประกอบการรายที่หนึ่งอาจคัดเลือกแนวทางที่ประหยัดเงินได้มากที่สุดเป็นสำคัญ โดยที่จำนวนเงินลงทุนไม่ใช่ข้อจำกัด หรือผู้ประกอบการรายที่สองอาจคัดเลือกแนวทางที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 1 ปีเป็นสำคัญ เป็นต้น

6. โรงงานจะได้ประโยชน์อะไรจากปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตที่ได้จากการดำเนินงานด้าน CT

ปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิต จะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตของตนเองในแต่ละช่วงเวลาในปัจจัยหลักนั้นๆ และสามารถนำมาเทียบเคียงประสิทธิภาพการผลิตกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย ทำให้ทราบถึงศักยภาพในการปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเรื่องต่างๆ แล้วนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากร และลดมลพิษได้