ประวัติของ CT

          แนวคิดของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology : CT) ถูกจัดทำขึ้นและเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ Industry and Environment Programme Activity Center (IE/PAC) ซึ่งรับผิดชอบโดย United Nations Environment Programme (UNEP) จากนั้นได้ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม และได้นำมาเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในปี พ.ศ. 2535 สำหรับประเทศไทยเริ่มดำเนินการนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และได้รับการส่งเสริมให้นำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้นำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดนี้มาส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปปฏิบัติใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย
          - การพัฒนาและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและส่วนกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิต
          - การพัฒนาปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมรายสาขาเพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
          - การจัดทำหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขา (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและป้องกันมลพิษ)
          - การพัฒนาบุคลกรและการสนับสนุนข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

   หลักการของเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT)

          เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เป็นกระบวนการลดมลพิษและของเสียในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย หลักการคือการลดของเสียที่เหล่งกำเนิด (Reduce) ด้วยการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ นอกจากการจัดการที่ต้นทางแล้วเทคโนโลยีสะอาดยังสามารถใช้ในการจัดการของเสียที่ปลายทางได้ด้วยการนำไปใช้ซ้ำ (Reuse) หรือการนำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle) จนของเสียนั้นไม่สามารถนำไปประโยชน์ได้แล้ว จึงนำไปสู่กระบวนการบำบัดต่อไป

ปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิต

ปริมาณในการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรโดยเทียบต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ของแต่ละอุตสาหกรรมรายสาขา เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในการผลิตของแต่ละโรงงานภายในอุตสาหกรรมรายสาขาเดียวกัน