วิธีการเริ่มต้นกับ CT

ไฟล์พาวเวอร์พอยน์นี้ใช้สำหรับการฝึกอบรมพนักงานในโรงงาน โดยเนื้อหาหลักๆถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกจะอธิบายถึง แรงผลักดันของ CT อะไรคือ CT ประโยชน์ของ CT และวิธีการเริ่มทำ CT ส่วนที่สองจะกล่าวถึงตัวอยางการทำ CT ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะดาวน์โหลดไฟล์เป็น พาวเวอร์พอยน์ หรือเป็น ซิปไฟล์ [ ขนาดของไฟล์: 1.03 MB ] หรืออาจดาวน์โหลด เฉพาะ ส่วนแรก หรือ ส่วนหลัง ก็ได้ 
ไฟล์ทั้งหมดที่สามารถดาวน์โหลดได้มีดังต่อไปนี้ : 
 ไฟล์พาวเวอร์พอยน์ ทั้งหมด
 ไฟล์พาวเวอร์พอยน์ ทั้งหมด [ Zip Files ,ขนาดของไฟล์ 1.03 MB ]
 ไฟล์พาวเวอร์พอยน์ในส่วนแรก
 ไฟล์พาวเวอร์พอยน์ในส่วนที่สอง