คำจำกัดความ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย จึงเป็นการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่
ปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิต ปริมาณในการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรโดยเทียบต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในการผลิตของแต่ละโรงงานภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตัวอย่างค่าปัจจัยที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานจำนวน 4 โรงงาน ในอุตสาหกรรมรายสาขา A แสดงดังตาราง
ปัจจัย หน่วย อุตสาหกรรมรายสาขา A
โรงงาน 1 โรงงาน 2 โรงงาน 3 โรงงาน 4
การใช้พลังงานไฟฟ้า

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตัน (วัตถุดิบ)

0.996 0.798 0.671 0.015
การใช้พลังงานความร้อน

เมกะจูล/ตัน (วัตถุดิบ)

0.206 0.014 1.576 3.506
การใช้น้ำ

ลูกบาศก์เมตร/ตัน (วัตถุดิบ)

0.114 0.014 0.123 0.134
หลักการป้องกันมลพิษ การดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อลดการสร้างมลพิษหรือของเสียที่แหล่งกำเนิด โดยลดการใช้หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่เป็นสารอันตรายและไม่อันตราย เช่น วัตถุดิบ สารเคมี น้ำ พลังงาน เป็นต้น
อุตสาหกรรมรายสาขา กลุ่มอุตสาหกรรมที่แบ่งตามประเภทของโรงงานที่ประกอบกิจการตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จำแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้กำหนดเป็นอุตสาหกรรมรายสาขาเพื่อใช้ดำเนินการในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
มลพิษ ของเสียหรือสิ่งตกค้างที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษหรือจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของคน
สมดุลมวล การพิจารณามวลทั้งระบบตั้งแต่มวลที่ไหลเข้าระบบ มวลที่สะสมในระบบ และมวลที่ไหลออกจากระบบ ทั้งนี้ การสมดุลมวลนั้น มวลที่เข้าระบบต้องเท่ากับมวลที่สะสมในระบบรวมกับมวลที่ไหลออกจากระบบ