สถานที่ติดต่อ

กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ชั้น 4 ห้อง 403
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2202 4154 
โทรสาร 0 2202 4170 
  ส่งข้อความ

  แผนที่