ประโยชน์ของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

                       เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเอง ชมชุน ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ ดังนี้

                 ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม

                         ช่วยให้เลือกวิธีการหรือเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและมีต้นทุนที่เหมาะสม
                         สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
                         สามารถลดการสูญเสียทรัพยากรและลดมลพิษที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม
                         สามารถลดต้นทุนในการผลิตและต้นทุนการกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
                         สภาพแวดล้อมโดยรอบในการทำงานดีขึ้น ทำให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและสภาพจิตที่ดีขึ้น ส่งผลทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นด้วย
                         เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
                         เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

                 ประโยชน์ต่อชุมชน

                         สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมดีขึ้นทำให้การดำรงชีวิตของชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้นและสุขภาพร่างกายดีขึ้น

                 ประโยชน์ต่อประเทศ

                         ช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
                         สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับประเทศในด้านการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

   หลักการของ CT

          เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเป็นหลักการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) ที่ใช้หลักการลดของเสียเหลือน้อยที่สุด (Waste Minimization) โดยวิธีการแยกสารมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ทำให้เกิดผลพลอยได้ที่ไม่เป็นอันตราย รวมทั้งการลดปริมาณและความเข้มข้นขององค์ประกอบในของเสียด้วยการนำไปใช้ซ้ำ (Reuse) หรือการนำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle) จนไม่สามารถนำของเสียไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว ก็จะนำไปบำบัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นยังต้องประกอบด้วยทัศนคติที่ดีและการร่วมมือกันอย่างเต็มที่จากบุคคลากรทุกฝ่ายอีกด้วย

ปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิต

ปริมาณในการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรโดยเทียบต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ของแต่ละอุตสาหกรรมรายสาขา เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในการผลิตของแต่ละโรงงานภายในอุตสาหกรรมรายสาขาเดียวกัน