ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า
ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตามช่องทางดังนี้

                เว็บไซต์  
                http://php.diw.go.th/LHCT
                  อีเมล์  
                public@diw.mail.go.th
                  โทรศัพท์ 0 2202 4143  
                และ 0 2202 4025 
                โทรสาร 0 2354 3114

                   จดหมาย/ไปรษณียบัตร มาที่
                   ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
                   สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
                   เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                   (วงเล็บมุมซอง "แสดงความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง
                   บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด")

หรือสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานในวันประชุม


ดำเนินการโดย : คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
                       ศึกษารายละเอียดได้ที่ : http://php.diw.go.th/LHCT
หมายเหตุ : การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
                       ศึกษารายละเอียดได้ที่ : โทรศัพท์ 0 2202 4143 และ 0 2202 4025